Skip to content

Cynllun Creu Lleoedd Merthyr Tudful
Ymgynghoriad Canol y Dref

Cynllun Creu Lleoedd Merthyr Tudful
Ymgynghoriad Canol y Dref

Merthyr Tydfil County Borough Council logo
The Urbanists logoCwblhewch yr arolwg Rhowch sylwadau ar y map rhyngweithiol

Pam rydym yn cynnal ymgynghoriad â'r gymuned?

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi comisiynu The Urbanists i adolygu a diweddaru'r Cynllun Creu Lleoedd presennol ar gyfer canol tref Merthyr Tudful. Nod yr ymgynghoriad yw sicrhau bod dymuniadau ac anghenion y gymuned yn cael eu hystyried a'u hadlewyrchu yn natblygiad y Cynllun Creu Lleoedd wedi'i ddiweddaru.

Beth yw Cynllun Creu Lleoedd?

Mae Cynllun Creu Lleoedd yn darparu'r modd i osod gweledigaeth lle y cytunwyd arni ar gyfer canol y dref sy'n cael ei chefnogi gan randdeiliaid a'i siapio gan wybodaeth arbenigwyr lleol (busnesau a thrigolion). Yna gellir defnyddio'r Cynllun i ddarparu buddsoddiad sy'n gwella amrywiaeth a gwytnwch ac yn cynyddu bywiogrwydd. Nod Cynlluniau Creu Lleoedd yw sicrhau bod pob agwedd sy'n gwneud lle gwych ar gyfer byw, gweithio ac ymweld â hi yn cael eu hystyried.

Pam mae'r Cynllun Creu Lleoedd yn bwysig i Ferthyr Tudful?

Mae angen Cynlluniau Creu Lleoedd i helpu Awdurdodau Lleol i wneud cais am gyllid y gellir ei ddefnyddio ar gyfer prosiectau adfywio yng nghanol tref Merthyr Tudful.

Pa mor hir mae'n ei gymryd i gyflwyno Cynllun Creu Lleoedd?

Cynllun tymor hir ar gyfer lle yw Cynllun Creu Lleoedd. Maent yn cael eu dosbarthu dros gyfnod o 10-15 mlynedd. Fodd bynnag, maent hefyd yn cynnwys camau gweithredu a phrosiectau tymor byr a all sicrhau newid ar unwaith gan greu momentwm yng nghanol trefi.

Beth yw rôl y gymuned wrth lunio'r Cynllun Creu Lleoedd a dyfodol Merthyr Tudful?

Er mwyn sicrhau bod anghenion a dyheadau'r gymuned leol yn cael eu hadlewyrchu yn y Cynllun Creu Lleoedd, datblygwyd strategaeth ymgysylltu. Mae'r strategaeth yn nodi'r trigolion, myfyrwyr a pherchnogion busnesau lleol fel rhanddeiliaid allweddol i ymgysylltu â nhw.

Beth ydym am ei gael o'r ymgynghoriadau?

Rydym am ddeall beth yw'r materion a'r cyfleoedd pwysicaf i'r gymuned leol a grwpiau ac uchelgeisiau yn y dyfodol ar gyfer canol tref Merthyr Tudful.

Ardal Canol y Dref Cynllun Creu Lleoedd

Ardal Canol y Dref Cynllun Creu Lleoedd - Cliciwch i ehangu

Darganfyddwch fwy a dweud eich dweud: